ماکت سد و توپوگرافی

توپوگرافی استان لرستان

ماکت توپوگرافی جانمایی سدهای استان کرمانشاه

کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

مدت زمان ساخت: ۱۲ روز