گروه ماکت سازان ایران با بهره گیری از سالها تجربه خود در زمینه ساخت ماکت توپوگرافی دقیق ترین و بهترین خدمات ساخت ماکت را ارایه میدهد. نمونه هایی از ماکت های توپوگرافی ساخت این شرکت به شرح زیر است.

توپوگرافی استان لرستان

ماکت توپوگرافی جانمایی سدهای استان کرمانشاه

کارفرما :شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

مدت زمان ساخت: 12 روز